• ระบบอีเมล์
  • ผู้ดูแลระบบ

สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด

National Institute of Development Administration Savings Cooperative Limited

สหกรณ์ออมทรัพย์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ จำกัด

National Institute of Development Administration Savings Cooperative Limited

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม
  • คำขอเปลี่ยนแปลงทุนเรือนหุ้น
  • บันทึกข้อตกลงหักเงินเดือน/บำนาญ/ค่าจ้างประจำ ณ ที่จ่ายนำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์