• ระบบอีเมล์
 • ผู้ดูแลระบบ

สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด

National Institute of Development Administration Savings Cooperative Limited

สหกรณ์ออมทรัพย์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ จำกัด

National Institute of Development Administration Savings Cooperative Limited

บริการฝาก-ถอน

บริการฝาก-ถอน
draw5k
สหกรณ์ให้บริการเงินฝาก 3 ประเภท ดังนี้ 1. เงินฝากออมทรัพย์ 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3. เงินฝากประจำ
1)
เงินฝากออมทรัพย์ คือ เงินฝากประเภทที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการฝาก จะฝากหรือถอนเมื่อใดก็ได้ในวันและเวลาทำการ สหกรณ์คิดดอกเบี้ยให้รายวันแต่จะแสดงยอดดอกเบี้ยในสมุดคู่ฝากทุกสิ้นเดือน มิ.ย. และ ธ.ค. การฝากครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท จำนวนเงินคงเหลือในบัญชีต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท ทุกครั้งที่มีการถอน กำหนดให้ถอนได้ไม่เกินวันละ 2 ครั้ง
2)
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ คือ เงินฝากที่กำหนดการถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เดือนใดมีการถอนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งต่อไปๆ ในอัตราร้อยละ 1% ของจำนวนเงินที่ถอน จำนวนเงินฝากในครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 1000 บาท
3)
เงินฝากประจำ คือ เงินฝากที่มีกำหนดเวลาการฝากที่แน่นอน สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยตามยอดเงินฝากแต่ละยอดให้เมื่อครบกำหนด 12 เดือน ส่วนการถอนจะต้องถอนเป็นยอดๆ ที่ได้ฝากไว้ หากถอนเงินฝากซึ่งได้ฝากหรือต่อเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราเดียวกับเงินฝากออมทรัพย์ หลังจากครบกำหนดการฝากแล้วผู้ฝากไม่มาติดต่อกับสหกรณ์ สหกรณ์จะถือว่าผู้ฝากตกลงฝากเฉพาะเงินต้นเท่านั้นต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม ส่วนดอกเบี้ยสหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้ฝาก
 
 
 
 • การฝากเงิน
 
 • > ฝากด้วยเงินสด เวลาทำการรับฝากเงินสด 8.30 – 15.30 น.
 • > การฝากเงินด้วยเช็ค
 • > ถ้าสมาชิกนำเช็คสั่งจ่ายธนาคารกสิกรไทย – สาขาคลองจั่น เช็คสั่งจ่ายธนาคารกรุงศรีอยุธยา – สาขาบางกะปิ และเช็คสั่งจ่ายธนาคารกรุงเทพ – สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฝากกับสหกรณ์ระหว่างเวลา 08.30 – 14.30 น. สหกรณ์จะบันทึกในสมุดคู่บัญชีเงินฝากในวันรับฝาก หากฝากนอกเหนือจากเวลาดังกล่าว สหกรณ์จะบันทึกในสมุดคู่บัญชีในวันต่อไป
 • > ถ้าสมาชิกนำเช็คสั่งจ่ายต่างธนาคารและสาขาดังกล่าวข้างต้น สหกรณ์จะบันทึกบัญชีให้เมื่อ สหกรณ์นำเช็คเข้าธนาคารเรียบร้อยแล้ว
 • > การขอถอนเงินเป็นเช็ค
 
สมาชิกที่ประสงค์จะถอนเงินจากสหกรณ์โดยขอรับเป็นเช็ค โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และจำนวนเงินขั้นต่ำ 5,000.- บาทต่อฉบับ
  
 
 • การแลกเช็คเงินสด
 
 • > ระยะเวลาการแลกเช็คเงินสด เวลา 08.30 – 14.30 น.
 • > สหกรณ์จะรับแลกเช็คเงินสด ซึ่งออกโดยสหกรณ์และสถาบันเฉพาะเช็ค
ธนาคารกสิกรไทย – สาขาคลองจั่น และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา – สาขาบางกะปิ 
วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท ต่อเช็ค 1 ฉบับ
  
 
 • ข้อควรสังเกตเกี่ยวกับเช็ค
 
 1. 1. เช็คสั่งจ่ายเงินสด บุคคล นิติบุคคล เป็นเช็คขีดคร่อมธรรมดาหรือ “& co” นำฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ได้
 2. 2. เช็คสั่งจ่าย “สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด” และขีดคร่อม “A/C Payee Only” นำฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ได้
 3. 3. เช็คสั่งจ่าย บุคคล นิติบุคคล และขีดคร่อม “A/C Payee Only” นำฝากเข้าบัญชี สหกรณ์ไม่ได้
 4. 4. ถ้าเป็นเช็คเงินสดและขีด “หรือผู้ถือ” ออก นำฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ไม่ได้