• ระบบอีเมล์
  • ผู้ดูแลระบบ

สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด

National Institute of Development Administration Savings Cooperative Limited

สหกรณ์ออมทรัพย์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ จำกัด

National Institute of Development Administration Savings Cooperative Limited

สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการ ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

1. เงินปันผล

สหกรณ์จะจ่ายให้ตามหุ้น ณ วันสิ้นปี ตามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้ ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราสูงสุด ที่พระราชบัญญัติสหกรณ์กำหนด โดยคิดให้เป็นรายวัน และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

2. เงินเฉลี่ยคืน

สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ เมื่อสิ้นปีบัญชีสหกรณ์จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ตามส่วนจำนวนรวมของ ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้ให้แก่สหกรณ์ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้
*** สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น

idm kuyhaa

systweak advanced driver