• ระบบอีเมล์
  • ผู้ดูแลระบบ

สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด

National Institute of Development Administration Savings Cooperative Limited

สหกรณ์ออมทรัพย์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ จำกัด

National Institute of Development Administration Savings Cooperative Limited

Web Application

Web Application

Web Application สำหรับสมาชิกสหกรณ์

เข้า Web Application: 

ขั้นตอนการใช้งาน Web Application

1.  ใช้งาน Web Application ครั้งแรก ให้ทำการสมัครใช้บริการก่อน คลิ๊กคำว่า “สมัครใช้บริการ” จะปรากฎหน้าต่างตามรูป

2.  ให้ท่านกรอก เลขทะเบียนสมาชิก และเลขที่บัตรประชาชน จากนั้นติ๊ก ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขทั้งหมด และคลิ๊กตกลง

3.  สมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้ว กรอกทะเบียนสมาชิก และรหัสผ่าน จากนั้นคลิ๊คำว่า “เข้าสู่ระบบ”

4.  เมื่อท่านเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่างดังรูป โดยท่านสามารถเลือกดูข้อมูลต่าง ๆ ของท่านได้ตามหัวข้อต่าง ๆ ในแถบเมนูด้านซ้าย ซึ่งมีเมนูต่าง ๆ ดังนี้

  • ข่าวสารสมาขิก
  • ข้อมูลหุ้น
  • ข้อมูลเงินฝาก
  • ข้อมูลเงินกู้
  • ข้อมูลค้ำประกัน
  • รายการหักประจำเดือน

5.  เมื่อทำรายการต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊กคำว่า “ออกจากระบบ”