• ระบบอีเมล์
  • ผู้ดูแลระบบ

สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด

National Institute of Development Administration Savings Cooperative Limited

สหกรณ์ออมทรัพย์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ จำกัด

National Institute of Development Administration Savings Cooperative Limited

ระเบียบสหกรณ์

ระเบียบสหกรณ์
ว่าด้วย
กองทุนสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ.2555 
ว่าด้วย
เงินฝากออมทรัพย์และประจำ พ.ศ.2555แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
ว่าด้วย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2555
ว่าด้วย
การถือหุ้นของสมาชิกสามัญ พ.ศ.2555
ว่าด้วย
กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2554
ว่าด้วย
กองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2555, แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
ว่าด้วย
การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ พ.ศ.2554แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2555
ว่าด้วย
การฝากเงินและการกู้เงินของสมาชิกสมทบ พ.ศ.2554
ว่าด้วย
การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2547
ว่าด้วย
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2547
ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ.2546
ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2555
ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2556
ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2556
ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2558
ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2559
ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2560
ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2561
ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ.2561
ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 พ.ศ.2562
ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 10 พ.ศ.2565