• ระบบอีเมล์
  • ผู้ดูแลระบบ

สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด

National Institute of Development Administration Savings Cooperative Limited

สหกรณ์ออมทรัพย์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ จำกัด

National Institute of Development Administration Savings Cooperative Limited

ระเบียบสหกรณ์

ระเบียบสหกรณ์
ว่าด้วย
กองทุนสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ. 2555 
ว่าด้วย
เงินฝากออมทรัพย์และประจำ พ.ศ. 2555แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
ว่าด้วย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2555
ว่าด้วย
การถือหุ้นของสมาชิกสามัญ พ.ศ. 2565
ว่าด้วย
กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2564
ว่าด้วย
กองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2567
ว่าด้วย
การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2554แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555
ว่าด้วย
การฝากเงินและการกู้เงินของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565
ว่าด้วย
การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2547
ว่าด้วย
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2547
ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ. 2546
ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2565
ว่าด้วย
การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564
ว่าด้วย
การปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2564
ว่าด้วย
การรับฝากเงินจากนิติบุคคล พ.ศ. 2565