• ระบบอีเมล์
  • ผู้ดูแลระบบ

สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ จำกัด

National Institute of Development Administration Savings Cooperative Limited

สหกรณ์ออมทรัพย์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ จำกัด

National Institute of Development Administration Savings Cooperative Limited

child and adult holding money jar, donation, saving concept, new year resolution and goal
ออมทรัพย์วันนี้
เพื่ออนาคตของคุณและครอบครัว
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ จำกัด
ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก ให้ได้รับการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ทางด้านการเงิน
Hand putting mix coins and seed in clear bottle and copyspace, Business investment growth concept.
การบริการเดือนตุลาคม 2564
สหกรณ์เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น.
วันศุกร์ที่ 1 วันอังคารที่ 5 วันพุธที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 7 วันศุกร์ที่ 8 วันอังคารที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 14 วันศุกร์ที่ 15
วันจันทร์ที่ 18 วันอาคารที่ 19 วันพุธที่ 20 วันอังคารที่ 26 วันพุธที่ 27 วันพฤหัสบดีที่ 28 วันศุกร์ที่ 29
businessman-hand-holding-smart-phone-with-icon-mobile-phone-mail

แจ้งปัญหา หรือข้อร้องเรียน

สมาชิกสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ
(1) Website ของสหกรณ์ (2) E-mail ของสหกรณ์
(3) ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของสหกรณ์ (4) ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์

มารู้จักกับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ คืออะไร?

สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ คณะบุคคลซึ่งร่วมกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหาการดำรงชีวิต และฐานะทางการของแต่ละคนให้สามารถช่วยตนเองได้ โดยการส่งเสริมการออมทรัพย์และให้เงินกู้แก่กันและกัน

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 48

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

ออมทรัพย์ : 1.00%
(เปิดบัญขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไป)

ออมทรัพย์พิเศษ : 2.00%
(เปิดบัญขั้นต่ำ 1000 บาทขึ้นไป)

เงินฝากประจำ 12 เดือน : 2.15%
(เปิดบัญขั้นต่ำ 5 ล้านบาท)

เงินฝากประจำ : 2.25%
ปลอดภาษี 24 เดือน
(ฝากรายเดือนขั้นต่ำ 1000 บาท สูงสุด 25000 บาท)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  • เงินกู้ทุกประเภท     5.00%
  • เงินกู้สามัญเพื่อ      2.50%
    การศึกษา (ไม่มีเฉลี่ยคืน)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ส่งเอกสารผ่านระบบเว็บ

เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน สิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก

ขั้นตอนการรับสมาชิก ร่วมเป็นสมาชิกกับสหกรณ์ฯ

ข่าวสาร ภาพกิจกรรมต่างๆของสหกรณ์ฯ และสมาชิก

และรายงานกิจการประจำปี

หรือข้อร้องเรียน