• ระบบอีเมล์
  • ผู้ดูแลระบบ

สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด

National Institute of Development Administration Savings Cooperative Limited

สหกรณ์ออมทรัพย์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ จำกัด

National Institute of Development Administration Savings Cooperative Limited

data-protection-cyber-security-privacy-business-with-woman-hand
สหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. จำกัด
พร้อมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ "นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
Hand putting mix coins and seed in clear bottle and copyspace, Business investment growth concept.
การให้บริการสมาชิก
เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
การบริการด้านการเงิน และสินเชื่อ ณ สถานที่ทำการ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป
การถอนเงินมากกว่า 50,000 บาท โปรดแจ้งการถอนล่วงหน้า 1 วันทำการ
Compliance rule law and regulation graphic interface for busines

นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

สหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. จำกัด

businessman-hand-holding-smart-phone-with-icon-mobile-phone-mail

แจ้งปัญหา หรือข้อร้องเรียน

สมาชิกสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ
(1) Website ของสหกรณ์ (2) E-mail ของสหกรณ์
(3) ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของสหกรณ์ (4) ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์
child and adult holding money jar, donation, saving concept, new year resolution and goal
ออมทรัพย์วันนี้
เพื่ออนาคตของคุณและครอบครัว
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด
ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก ให้ได้รับการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ทางด้านการเงิน

บทบาทหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 50

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563

ออมทรัพย์ : 1.00%
(เปิดบัญขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไป)

ออมทรัพย์พิเศษ : 2.00%
(เปิดบัญขั้นต่ำ 1000 บาทขึ้นไป)

ออมทรัพย์พิเศษ : 1.80%
(บัญชีหน่วยงาน)

เงินฝากประจำ 12 เดือน : 2.15%
(เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5 ล้านบาท)

เงินฝากประจำ : 2.25%
ปลอดภาษี 24 เดือน
(ฝากรายเดือนขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุด 25,000 บาท)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563

  • เงินกู้ทุกประเภท     5.00%
  • เงินกู้สามัญเพื่อ      2.50%
    การศึกษา (ไม่มีเฉลี่ยคืน)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ส่งเอกสารผ่านระบบเว็บ

เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน สิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก

ขั้นตอนการรับสมาชิก ร่วมเป็นสมาชิกกับสหกรณ์ฯ

ข่าวสาร ภาพกิจกรรมต่างๆของสหกรณ์ฯ และสมาชิก

และรายงานกิจการประจำปี

หรือข้อร้องเรียน