• ระบบอีเมล์
  • ผู้ดูแลระบบ

สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด

National Institute of Development Administration Savings Cooperative Limited

สหกรณ์ออมทรัพย์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ จำกัด

National Institute of Development Administration Savings Cooperative Limited

แจ้งปัญหาหรือร้องเรียน

แจ้งปัญหาหรือร้องเรียน

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564

“ปัญหาหรือข้อร้องเรียน” หมายถึง การที่สมาชิกแจ้งเรื่องราวต่อสหกรณ์ เพื่อขอให้ช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง อันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์

คณะกรรมการต้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิกให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด นับจากวันที่สหกรณ์ได้รับเรื่องจากสมาชิก ดังนี้

(1)     การร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ไม่เกิน 15 วันทำการ

(2)     การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 30 วันทำการ แต่ไม่เกิน 90 วันทำการ

หากไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนดดังกล่าว ให้แจ้งเหตุขัดข้องเป็นหนังสือให้สมาชิกทราบตามสมควรจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

สมาชิกสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

(1)     Website ของสหกรณ์

(2)     E-mail ของสหกรณ์

(3)     ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของสหกรณ์

(4)     ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์

ช่องทางร้องเรียน

 ติดติอด้วยตนเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. จำกัด ชั้น G อาคารนวมินทราธิราช

ทางไปรษณีย์ส่งมายัง (Download แบบฟอร์มร้องเรียน)
สหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. จำกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 Email : coopnida@gmail.com

แบบฟอร์มร้องเรียนออนไลน์