ข่าว / ประกาศสหกรณ์

 
ประกาศ - เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฝากเงินเนื่องในเดือนแห่งการออม
 
ประกาศ - การซื้อหุ้นสำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ
 
ประกาศ - การให้บริการทางการเงินกับสมาชิก ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2563
 
โครงการปันน้าใจสู่สังคมจากชาวสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ้ากัด
 
ประกาศ - การจ่ายเงินช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนแก่บุตรของสมาชิก
 
ประกาศ - การขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 
ประกาศ - การบริการสมาชิกในเดือนมิถุนายน 2563
 
ประกาศ - ชี้แจงกรณีการลงทุนใน บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
 
ประกาศ - การบริการสมาชิกในเดือนพฤษภาคม 2563
 
ประกาศ-การซื้อหุ้นสำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ประกาศ - การพักชาระหนี้ต้นเงินกู้ประเภทสามัญและต้นเงินกู้ประเภทพิเศษ
 
ประกาศ - การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 
ประกาศ - การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 
ประกาศ - เปิดให้บริการทาธุรกรรมฝาก/ถอน/ชาระทุนเรือนหุ้นและหนี้เงินกู้ วันที่ 14, 15, 22, 23, 27, 28 และ 29 เมษายน 2563 เวลา 8.30 – 11.30 น.
 
ประกาศ - เปิดให้บริการ ในวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563
และปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 - 12 เมษายน 2563
 
Web Application สำหรับสมาชิกสหกรณ์
 
ประกาศ-การซื้อหุ้นจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2562
 
ประกาศ-ประวัติผู้ที่สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 47
 
ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 47
 
ประกาศและรายชื่อการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่ไม่เคยใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือสวัสดิการ
 
ประกาศ-การหยุดให้บริการสมาชิกในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563
 
ประกาศ-การสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 47
 
ประกาศ-หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 47
 
คำสั่ง-แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์
 
ประกาศ-การขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รอบที่ 2
 
ประกาศ-เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฝากเงินเนื่องในเดือนแห่งการออม
 
ประกาศ-การซื้อหุ้นสำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุหรือลาออก
และข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ที่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ประกาศ-ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
ประกาศ-แนวปฏิบัติในการรับฝากเงินหรือโอนเงินเพื่อฝากกับสหกรณ์
 
ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
ประกาศ-ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 
ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
ประกาศ-การขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 
ประกาศ-การจ่ายเงินช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนแก่บุตรของสมาชิก
ประกาศ-การจัดรถเดินทาง และที่พัก โครงการเสริมสร้างฯ
 
ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 
ประกาศรายชื่อเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562
 

ผลการเลือกตั้งประธานและกรรมการชุดที่ 46

 

ประกาศ การซื้อหุ้นจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2561

 

โครงการแสงธรรมสัญจรกับสหกรณ์ 

 

ประกาศ - รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 46 แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

ประกาศ - รายชื่อการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่ไม่เคยใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือสวัสดิการ

 

ประกาศ - รายชื่อคณะอนุกรรมการจ่ายบัตรและนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 46

 

ประกาศ - การสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 46

 

ประกาศ - หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 46

 

คำสั่ง - แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์

 

ประกาศ - การรับสมัครสมาชิกสมทบ

 

ระเบียบสหกรณ์ฯ - การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2561

 

ประกาศสหกรณ์ฯ - ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน

 

ประกาศสหกรณ์ฯ - ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน