ข่าว / ประกาศสหกรณ์

 

ประกาศ - รายชื่อคณะอนุกรรมการจ่ายบัตรและนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 46

 

ประกาศ - การสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 46

 

ประกาศ - หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 46

 

คำสั่ง - แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์

 

ประกาศ - การรับสมัครสมาชิกสมทบ

 

ระเบียบสหกรณ์ฯ - การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2561

 

ประกาศสหกรณ์ฯ - ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน

 

ประกาศสหกรณ์ฯ - ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน