ข่าว / ประกาศสหกรณ์

 
ประกาศ-การขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รอบที่ 2
 
ประกาศ-เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฝากเงินเนื่องในเดือนแห่งการออม
 
ประกาศ-การซื้อหุ้นสำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุหรือลาออก
และข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ที่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานสถาบันหรือลูกจ้างของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ประกาศ-ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
ประกาศ-แนวปฏิบัติในการรับฝากเงินหรือโอนเงินเพื่อฝากกับสหกรณ์
 
ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
ประกาศ-ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 
ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
ประกาศ-การขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 
ประกาศ-การจ่ายเงินช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนแก่บุตรของสมาชิก
ประกาศ-การจัดรถเดินทาง และที่พัก โครงการเสริมสร้างฯ
 
ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 
ประกาศรายชื่อเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562
 

ผลการเลือกตั้งประธานและกรรมการชุดที่ 46

 

ประกาศ การซื้อหุ้นจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2561

 

โครงการแสงธรรมสัญจรกับสหกรณ์ 

 

ประกาศ - รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 46 แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

ประกาศ - รายชื่อการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่ไม่เคยใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือสวัสดิการ

 

ประกาศ - รายชื่อคณะอนุกรรมการจ่ายบัตรและนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 46

 

ประกาศ - การสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 46

 

ประกาศ - หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 46

 

คำสั่ง - แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์

 

ประกาศ - การรับสมัครสมาชิกสมทบ

 

ระเบียบสหกรณ์ฯ - การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2561

 

ประกาศสหกรณ์ฯ - ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน

 

ประกาศสหกรณ์ฯ - ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน