หมวด    1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน
หมวด    2 วัตถุประสงค์
หมวด    3 ทุน
หมวด    4 การดำเนินงาน
หมวด    5 สมาชิก
หมวด    5 สมาชิก (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
หมวด    6 การประชุมใหญ่
หมวด    7 คณะกรรมการดำเนินการ
หมวด    7 คณะกรรมการดำเนินการ (ฉบับแก้ไข)
หมวด    8 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
หมวด    9 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
หมวด    9 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับแก้ไข)
หมวด  10 ข้อเบ็ดเสร็จ
หมวด  10 ข้อเบ็ดเสร็จ (ฉบับแก้ไข)