คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 42

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 42

    001    
   

ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์
ประธานกรรมการ

   
   002    003   
 

รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน
รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน

 

ผศ.ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส
รองประธานกรรมการฝ่ายบริหาร

 
   004    005   
 

นางสาวชนิดาพร สุจริตวรางกูร
กรรมการและเหรัญญิก

 

นายมนัส สุดเจริญ
กรรมการและเลขานุการ

 
006  007  008  009  010 

รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
กรรมการ

นายเจิม พิกุลหอม
กรรมการ

ผศ.เจริญ คุวินทร์พันธุ์
กรรมการ

รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
กรรมการ

นายยุทธนา สุจริต
กรรมการ

 011  012 013  014  015 

รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
กรรมการ

อ.ดร.เลอสรรค์ โบสุวรรณ
กรรมการ

นายอุดม อรัญญิก
กรรมการ

นางแอนนา มณีศิลป์
กรรมการ

นายสมาน ห้วยหงษ์ทอง
กรรมการ