เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2558

   
 
นางจริยาภรณ์ กลั่นสุวรรณ
ผู้จัดการ
 
        
นางธนาภรณ์ เข็มศาสตรา
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายขรรค์ชัย บุญอาจ
เจ้าหน้าที่รับ-จ่าย 1
นางสาวสุรัชนา ศรีเย็น
เจ้าหน้าที่รับ-จ่าย 2
        
 นางสุทัศนีย์ มณฑรัตน์
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวมงคลทิพย์ ขำประสงค์
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริการ
นางสาลี่ เหมือนแสง
พนักงานบริการ