การกู้

การบริการให้กู้เงิน สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท ได้แก่

  1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉ.ฉ)
  2. เงินกู้สามัญ
  3. เงินกู้พิเศษ
อ่านเพิ่มเติม...