B.โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ.

ศุกร์ที่ 1- อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559

ณ จังหวัดจันทบุรี

เสรมสราง 3972 resize   เสรมสราง 4713 resize

เสรมสราง 324 resize  เสรมสราง 333 resize

เสรมสราง 354 resize  เสรมสราง 1878 resize

เสรมสราง 2079 resize  เสรมสราง 2158 resize

เสรมสราง 3173 resize  เสรมสราง 3619 resize

เสรมสราง 3761 resize  เสรมสราง 3799 resize

เสรมสราง 4103 resize  เสรมสราง 4269 resize

เสรมสราง 4308 resize  เสรมสราง 4578 resize

เสรมสราง 4761 resize  เสรมสราง 6149 resize

เสรมสราง 8024 resize  เสรมสราง 9212 resize