รายชื่อการจัดห้องพักและรถสำหรับเดินทางโครงการเสริมสร้าง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์

ประกาศ - การจ่ายเงินช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนบุตรของสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ฯ - การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7
พ.ศ.2561
ประกาศสหกรณ์ฯ - ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน
ประกาศสหกรณ์ฯ - ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน
เพิ่มเติม....
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ จำกัด
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Phone: 02-375-7568, 0-2727-3508-13
Fax: 0-2375-7568
e-mail: coopnida@gmail.com