สวัสดิการ ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

 

1. เงินปันผล
สหกรณ์จะจ่ายให้ตามหุ้น ณ วันสิ้นปี ตามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้ ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที่พระราชบัญญัติสหกรณ์กำหนด โดยคิดให้เป็นรายวัน และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

 

2. เงินเฉลี่ยคืน
สมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ เมื่อสิ้นปีบัญชีสหกรณ์จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ตามส่วนจำนวนรวมของ
ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้ให้แก่สหกรณ์ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่จัดสรรให้

*** สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น