สมาชิกโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อฝากเงิน / ชำระหนี้ / ชำระทุนเรือนหุ้นกับสหกรณ์ได้

โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์

 

 ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด”

     

ธนาคารกรุงเทพ:

สาขา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : 944-0-000090

ธนาคารกสิกรไทย:

สาขา คลองจั่น : 040-2-32357-4

ธนาคารกรุงไทย:

สาขา การเคหะแห่งชาติ : 095-1-18206-4

ธนาคารกรุงศรีฯ:

สาขา บางกะปิ : 035-1-08657-2

ธนาคารออมสิน:

สาขา คลองจั่น : 054010997093

ธนาคารธนชาต:

สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ : 010-2-01700-0