• ประกาศ - ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 45
  • ระเบียบสหกรณ์ฯ - การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2561
  • ประกาศสหกรณ์ฯ - การซื้อหุ้นจากเงินปันผลและเงินเฉลื่ยคืนประจำปี 2560
  • ประกาศสหกรณ์ฯ - ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน
  • ประกาศสหกรณ์ฯ - ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน

                                                                              อ่านข่าวเพิ่มเติม....